Дүйсенов Берік Тастанбекұлы

1978 жылы ОҚО, Арыс қаласында туған. Білімі жоғары. Мамандығы – Құқықтану; Мемлекеттік және жергілікті басқару; Құрылыс магистрі.

 

 

Еңбек жолы:

 

2000 – 2003 жж - Ақтөбе қалалық прокуратурасының бөлім прокуроры, аға прокуроры.

 

2004 – 2008 - «Кит Со» ЖШС заңгері. Шымкент қаласы.

 

2008 жыл - «Отау Строй» ЖШС заңгері (қосымша жұмыс).

 

2009 жыл - «Корпорация Бастау» ЖШС заңгері.

 

2009 жыл - Түркістан қаласы әкімі аппаратының іс жүргізушісі.

 

2009 – 2010 жж - Түркістан қаласы әкімі аппараты, заң бөлімінің меңгерушісі.

 

2010 – 2012 жж - Түркістан қаласы әкімі аппаратының жетекшісі.

 

2012 – 2013 жж - Шымкент қаласы әкімінің аппарат басшысы.

 

2014 – 2016 жж - «Сәулет - Бетон» ЖШС құрылыс компаниясының бас директоры.

 

01.08.2016 – 05.12.2016 жыл - «Сәулет - Бетон» ЖШС құрылыс компаниясы директорының кеңесшісі.

 

06.12.2016 – 20.12.2016 жыл - ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылысын бақылау басқармасы басшысының орынбасарының міндетін атқарушы.

 

2016 – 2017 жж - ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылысын бақылау басқармасы басшысының орынбасары.

 

2017 жыл – ОҚО мемлекеттік сатып алу басқармасының басшысы.

 

2017 – 2018 жж - ОҚО мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқарма басшысының орынбасары.

 

17.07.2018 – 06.08.2018 - Түркістан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқарма басшысының орынбасары.

 

2018 жылдың тамыз айынан бастап - Шымкент қаласының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының басшысы.


 

       Шымкент қаласы әкімдігінің

2019 жылғы «1» шілде

                            №602 қаулысымен бекітілген

 

 

 

«Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі туралы

ереже

 

1-тарау. Жалпы ережелер

 

          1. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесі сәулет, кала құрылысы және құрылыс қызметі саласында мемлекеттік бақылау және қадағалауды, жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау саласында бақылауды жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.

         2. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесінің ведомствалары жоқ.

         3. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және сәулет-құрылыс қызметі саласындағы Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.

          4. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлга болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар мөpi мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілер, сондай-ақ Қазақстан Республиқасының заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары болады.

          5. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

          6. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесі егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.

          7. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа да актілермен ресімделетін шешімдер кабылдайды.

          8. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі.

          9. Заңды түлғаның орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, Шымкент қаласы, Қаратау ауданы, «Nursultan Nazarbaev» даңғылы, №10 ғимарат,160024.

         10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесі.

          11. Осы Ереже «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады. Ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу Шымкент қаласының әкімдігінің қаулысымен жүргізіледі.

          12. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру қалалық бюджеттен жүзеге асырылады.

          13. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілермен «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесіне заң актілерімен кірістер әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, онда осындай қызметтен алынған кірістер республикалық бюджеттің кірісіне жіберіледі.

          14. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  «Шымкент қаласының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасының» қолданыстағы заңнамаларға сайкес мирасқоры болып табылады;

          15. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің жұмыс режимі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес анықталды.

 

2-тарау. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесінің миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

          16. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»   мемлекеттік мекемесінің миссиясы Шымкент қаласы аумағында сәулет, қала құрылысы, құрылыс саласындағы мемлекеттік бақылау саясатын іске асыру, жердің пайдаланылуы мен қорғалуын мемлекеттік бақылау саласында басшылықты жүзеге асыру болып табылады.

17. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»   мемлекеттік мекемесінің міндеттері:

          1) ведомстволық бағынысты аумақта мемлекеттік сәулет, қала құрылысы және құрылыс саясатын жүргізу;

          2) Шымкент қаласының аумағында лицензиялау мен аттестациялауды және  аккредиттеу жүзеге асыру;

          3) Қазақстан Республикасы жер заңнамасының сақталуына бақылауды қамтамасыз ету, Қазақстан Республикасы  заңнамасының бұзушылықтарын анықтау мен жою;

          4) өз құзыреті шегінде Шымкент қаласы аумағында Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз ету;

          5) жергілікті мемлекеттік басқарудың мүдделері үшін жергілікті атқарушы органға  Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де міндеттерді жүзеге асыру.

          6) Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамасының нормаларын сақтау;

18. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасының»  функциялары:

          1) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі мәселелері бойынша орталық және жергілікті атқарушы органдармен өзара әрекет ету;

          2) объектілер құрылысының сапасына мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыру, осы объектілерде сәулет-қала құрылысы тәртібін бұзушыларға Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген әкімшілік ықпал ету шараларын қолдану;

          3) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы лицензиялауды жүзеге асыру;

          4) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы белгіленген заңнама нормаларын мемлекеттік нормативтік талаптарды, шарттар мен шектеулерге жол берілген бұзушылықтар мен ауытқуларға байланысты бұзушыларға көзделген заңнамалық шараларды қолдану туралы шешімдер қабылдау;

          5) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы сараптама жұмыстарын және инжинирингтік көрсетілетін қызметтерді жүзеге асыру құқығына сарапшыларды аттестаттау;

          6) салынып жатқан объектілердің мониторингісі және салынып (реконструкцияланып, кеңейтіліп, жаңғыртылып. күрделі жөндеуден өткізіліп) жатқан объектілер мен кешендердің сапасын бақылау;

          7) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекетік нормативтік талаптар мен ауытқуларға байланысты бұзушыларға көзделген заңнамалық шараларды қолдану туралы шешімдер қабылдауға(нұсқама беру);

          8) сараптама жұмыстарын және инжинирингтік қызметтерді (электронды тестілеуді) көрсететін сарапшыларды аттестаттау жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларын жүргізу;

          9) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы сарапшыларды аттестаттау;

         10) лицензия және лицензияға қосымша берген кезде өтініш берушінің біліктілік талаптарға сәйкестігін анықтау;

          11) лицензиялық бақылауды жүзеге асыру, оның ішінде тексерудің  нәтижесі бойынша лицензиялау нормаларын бұзушыларға тісті шаралар қолдану;

          12) құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісінің басталуы туралы хабарламада көрсетілген деректердің анықтығын белгілеу бойынша тексеруді  жүргізу;

          13) Берілген хабарламаларды қабылдау туралы берілген талондарға, қол  қойылған келіспеушілік актілерге, құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізе бастағаны туралыкеліп түскен  хабарламаларға талдау және есеп жүргізу;

          14) сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі саласында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

          15) сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі саласында жүргізілген тексерістердің нәтижесі бойынша әкімшілік жазалауды колдану туралы қаулыны шығару;

          16) жер заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

          17) Қазақстан Республикасы жер заңдарының бұзылуын жою мәселері бойынша орындалуға міндетті нұсқамалар беруге;

          18) пайдаланылмай жатқан не қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдаланып жатқан жерді анықтау және мемлекеттік меншікке қайтару;

          19) егер құрылыс, пайдалы қазбалар кен орындарын қазу, объектілерде пайдалану, геологиялық-барлау және басқа жұмыстар жер заңнамасын, жерді пайдаланудың белгіленген режімін бұза отырып жүзеге асырылып жатса, сондай-ақ бұл жұмыстар сараптамадан өтпеген немесе теріс қорытынды алған жобалар бойынша жүргізідіп жатса, оларды тоқтата тұру;

          20) жердің пайдалануы мен қорғалуына мемлекеттік бақылау жасау, олар:

- мемлекеттік органдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің, ұйымдар мен азаматтардың Қазақстан Республикасының жер заңнамасын, жер учаскелерін нысаналы мақсатына сәйкес пайдаланудың белгіленген режимін сақтауына;

-   жер учаскелерін өз бетінше иеленіп алуға жол бермеуге;

- жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушылардың құқықтарының сақталуына;

- жер учаскелерінің меншік иелері және жер пайдаланушылардың топырақтың құнарлылығын қайта қалпына келтіру және сақтау жөніндегі ұйымдастыру-шаруашылық, агротехникалық, орман мелиорациялық және эрозияға қарсы гидротехникалық іс-шаралар кешенін уақтылы және дұрыс жүргізуіне;

-   жердің жай-күйіне әсер ететін тұрғын үй және өндірістік объектілердің жобалануына, орналастырылуына және салынуына;

-   межелік белгілердің сақталуына;

- жергілікті атқарушы органдар уақытша жер пайдалануға берген жерлердің уақтылы қайтарылуына;

-   бүлінген жердің қалпына келтірілуіне;

-   жердің бүлінуіне байланысты жұмыстар жүргізілген кезде, топырақтың құнарлы қабатының сыдырып алынуына, сақталуына және пайдаланылуына мемлекеттік бақылауды жүзеге асыру.

- жердің пайдалануы мен қорғау жөніндегі жерге орналастыру жобаларының және басқа да жобаларын жүзеге асырылуына;

          21) кінәлі тұлғаларды жауапқа тарту туралы мәселені шешу үшін, Қазақстан Республикасының жер заңнамасын бұзу туралы материалдарды тиісті органдарға жіберу;

          22) мемлекеттік корпорацияға Қазақстан Республикасы Жер кодексінің  94 бабы 2 тармағының үшінші бөлігіне сәйкес жер учаскесіне құқық ауырпалығын белгілеуге және тоқтатуға нұсқама жіберу;

          23) жер заңнамасы саласындағы құқық бұзушылық туралы хаттамаларды толтыру;

          24) Қазақстан Республикасы жер заңнамасының бұзылғаны үшін әкімшілік жазалау туралы қаулылар шығару;

          25) Қазақстан Республикасы Жер кодексінің 148 бабы 1 тармағының 4 тармақшасында көрсетілген мәселелер бойынша сотқа талап қоюды дайындау және беру;

          26) мемлекеттік органдардан жер қорының жай-күйі туралы статистикалық ақпаратты алуға;

          27) жерге құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары болмаған жағдайда тұрғын жай және өндірістік объектілердің салынуын тоқтата тұруға;

          28) «Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексімен» қарастырылған сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі саласында, Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарынын сақталуы, сандай-ақ құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісін бастау туралы хабарламада көрсчетілген мәліметтердің дұрыстығын белгілеу бойынша тексерудің барлық түрлерін жүзеге асыру;

          29) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесін цифрландыру бойынша тиісті шараларды қабылдау;

          30) жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау;

          31) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің мүліктік және өзге де заңды құқықтары мен мүдделерін құқықтық құралдармен қорғау;

          32) Құқықтық мәселелерді қарау кезінде Басқарманың муддесін сотта және өзге де органдарда таныстыру;

          33) Жүргізілген тексерістердің нәтижесі бойынша әкімшілік жазалауды колдану туралы қаулыны шығару;

           34) өз қызметі саласындағы Қазақстан Республикасы заңнамаларымен көзделген өзге де функцияларды жүзеге асыру;      

19. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасының»  құқықтары мен міндеттері :

          1) Шымкент қаласы жерлерін тиімді және оңтайлы пайдалану бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының жер заңнамасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды енгізу;

          2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік сатып алу туралы заңнамасына сәйкес тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша тапсырыс беруші болу;

          3) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің құзіретіне кіретін өндірістік қызмет мәселелері бойынша жедел шешім қабылдауды қамтамасыз ету үшін Шымкент қаласы Әкімдігінің құрылымдық бөлімшелерімен өзара қарым-қатынасқа түсу;

          4) өзге мемлекеттік органдар мен лауазымды тұлғалардан Баскарманын құзыретіне кіретін мәселелерді шешу үшін кажеті ақпаратқа, құжаттар мен материалдарга сұрау салу және алу;

          5) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесі кызметінің барлық мәселелері бойынша ұсыныстар енгізу;

          6) сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласы субъектілерінен  салынып (қайта жаңғыртылып, кенейтіліп, жаңғыртылып, күрделi жөнделіп) жатқан объектілер мен кешендер туралы ақпаратка сұрау салу және алу;

          7) танысу үшін тапсырыс берушілерден аталған құрылыс бойынша қажетті жобалау және атқарушы құжаттамаларын, сондай-ақ, тиісті жобалардың сараптамалық қорытындысын алуға сұрау салу және алу;

          8) салынып (қайта жаңартылып, кеңейтіліп жаңғыртылып, күрделi жөнделіп) жатқан объектілер мен кешендерге кедергісіз кіреді және онда жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстарына жедел инспекция жүгізу;

          9) бақылау және қадағалауды жүзеге асырған кезде объектілерге барады;

          10) мемлекеттік нормативтерді бұзұға және (немесе) бекітілген жобалардан (жобалық шешімдерден) ауытқуға жол берілгендігі аныкталған жағдайда мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясы жол беріпген бұзушылықтарды тапсырысшының (құрылыс салушының) және (немесе) мердігерлік құрылыс-монтаждау ұйымының (кәсіпорнының) беліленген мерзімде жоюы туралы нұсқама шығарады;

         11) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнаманың белгіленген талаптарын, мемлекеттік нормативтік талаптарды, шарттар мен шектеулерді жол берілген бұзушылықтар мен ауытқұларға байланысты бұзушыларға көзделген шараларды колдану туралы шешім қабылдайды.

         12) нұсқаманың талаптарын орындамаған жағдайда азаматтық және әкімшілік ic жүргізу тәртібінде нұсқаманың талабын мәжбүрлеп орындау туралы, нұсқаманың талабын орындағанға дейін қызметін тоқтату және тыйым салу туралы.

         13) сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі саласында әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

         14) жер заңнамасы саласындағы әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарау;

         15) сәулет, қала құрылыс және құрылыс қызметі саласында жүргізілген тексерістердің нәтижесі бойынша әкімшілік жазалауды колдану туралы қаулыны шығару;

         16) жер заңдарының бұзылуын жою мәселері бойынша орындалуға міндетті нұсқамалар беруге;

         17) Қазақстан Республикасының жер заңдарының бұзылуын жою мәселері бойынша орындалуға міндетті нұсқамалар беруге;

         18) қызметтiк куәлiгiн көрсеткен жағдайда, ұйымдарға кедергiсiз кіруге, меншік иелері мен жер пайдаланушылардың меншiгіндегi және пайдалануындағы жер учаскелерін тексеруге, ал әскери, қорғаныс және басқа да арнаулы объектiлер алып жатқан жер учаскелерін оларға кiрудiң белгіленген режимін ескере отырып, тексеруге;

         19) жер учаскелерінің меншік иелері мен жер пайдаланушыларға Қазақстан Республикасы жер заңдарының бұзылуын жою мәселері бойынша орындалуға міндетті  нұсқамалар беруге;

         20) өнеркәсіптік, азаматтық және басқа да құрылыстар, пайдалы қазба кен орындарын игеру, объектілерді пайдалану, агротехникалық, орман мелиорациялық, геологиялық-барлау, іздестіру, геодезиялық және өзге де жұмыстар, егер олар Қазақстан Республикасының жер заңдарын, ерекше қорғалатын аумақтар жерін пайдаланудың белгіленген режимін бұза отырып жүзеге асырылса және топырақтың құнарлы қабатының жойылуына, ластануына, залалдануына немес бүлінуіне, эрозияның күшеюіне, тұздануға, батпақтануға және шектес аумақтарды қоса алғанда, топырақ құнарлығының төмендететін басқа да процестерге әкеп соғуы мүмкін болса, сондай-ақ егер бұл жұмыстар экологиялық сараптамадан өтпеген не теріс қорытынды алған жобалар бойынша жүзеге асырылса, оларды тоқтата тұруға;

         21) жерге құқық белгілейтін және сәйкестендіру құжаттары болмаған жағдайда тұрғын жай және өндірістік объектілердің салынуын тоқтата тұруға;

         22) өз құзретіндегі мәселелер бойынша сот органдарына талап-арызбен жүгінуге;

 

 

3.   Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру

          20. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»   мемлекеттік мекемесі басшылықты «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген мідеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

          21. Шымкент қаласының әкімі «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»   мемлекеттік мекемесінің бірінші  басшысың қызметке тағайындайды және қызметтен босатады.

          22. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»   мемлекеттік мекемесінің басшысы Шымкент қаласының мемлекеттік бас құрылыс инспекторы болып табылады;

          23. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»   мемлекеттік мекемесі басшысының Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қызметке тағайындалатын және қызметтен босатылатын орынбасары болады.

         24. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің штат қызметкерлері, олардың лауазымдық міндеттеріне жедел тексеру және құрылыс барысына және сапасына бақылауды жүзеге асыру кіретін Шымкент қаласының мемлекетік құрылыс инспекторлары болып табылады, сонымен қатар штат қызметкерлері, олардың лауазымдық міндеттеріне жердің пайдалануы мен қорғау жөніндегі мемлекеттік инспекторлары болып табылады;

 

          25. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы» мемлекеттік мекемесінің бірінші басшысының өкілеттігі:

1) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»  мемлекеттік мекемесінің мүддесін Қазақстан Республикасының заңнамасымен белгіленген жағдайларда және шегінде барлық ұйымдарда білдіреді;

2) сенім хаттар береді;

3) Басқарманың қаржылық, атқарушылық және еңбек тәртібінің сақталуын, кадр қызметі және құжат айналымын бақылайды;

4) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»мемлекеттік мекемесінің банк шоттарын ашады;

5) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»мемлекеттік мекемесінің барлық қызметкерлері үшін міндетті бұйрықтар шығарады және нұсқаулар береді;

6) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»    мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін жұмысқа қабылдайды және жұмыстан босатады;

7) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»    мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерінің өкілеттігін белгілейді;

8) «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»   мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне көтермелеу шараларын қабылдайды және тәртіптік жазалар береді;

9) сыбайлас жемқорлыққа қарсы қимылды күшейтуге бағытталған шараларды қабылдайды және жемқорлыққа қарсы тұру жұмыстарының жайкүйіне жауапты болады.

10) лицензияға және оның қосымшаларына, сондай-ақ онымен байланысты өзге де құжаттарға қол қояды.

11) әкімшілік құқық бұзушылық бойынша қаулыларға қол қояды.

12) оған Қазақстан Республикасының заңнамасымен және осы Ережемен жүктелген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

«Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау  басқармасы» мемлекеттік мекемесінің басшысы болмаған кезеңде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

          26. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау  басқармасы»  мемлекеттік мекемесінің басшысы қолданыстағы заңнамаға сәйкес өз орынбасарының өкілеттігін белгілейді.

 

                                           4.Мемлекеттік органның мүлкі

          27. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»    мемлекеттік мекемесінің заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.

          28. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»    мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшлай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

          29. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»    мемлекеттік мекемесінде бекітілген мүлік коммуналдық  меншікке жатады.

          30. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау баскармасы»    мемлекеттік мекемесі өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

 

5. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату

          31. «Шымкент қаласының қала құрылысын бақылау  басқармасы» мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру  және тарату. 

 

 

 

 


 

 


ИНФОРМСЕРВИСТЕР

Shymkent adaldyq alany

Бейне

Анықтама

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ЖЕТІСТІКТЕР

БОЛАШАҚТЫҢ ҚАЛАСЫ

БИЗНЕС

ЖОЛДАУ

РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ

СТАНДАРТТАУ

АШЫҚ ҮКІМЕТ

Нөлдік төзімділік

ҚОҒАМДЫҚ КӨЛІК КЕСТЕСІ

WHATSAPP

Таза қала

ПАЙДАЛЫ СІЛТЕМЕЛЕР